Ծերունին և ծովը (Գլուխ Ա)

Բացատրելբառերը. 

Ձեռնունայն-դատարկաձեռն

Հարպուն-նետողական զենք

Կայմ-սյուն, որից կապվում է առագաստը

Աննկուն-չնկճվող

Մառլին-ձուկ

Սարդին-սարդինաձկան պահածո

Նավացռուկ-նավի առջևի մաս

Սիրազեղ-սիրալիր

Մամլած-նեխած

Ոսկեթույր-ոսկե գույն ունեցող

Ծանծաղուտ- կանգնածկամհոսողջրիծանծաղտեղ

Խեժ- ծառերիցարտազատվողմածուծիկհյութ

Խծուծ- թարախըարտացելուհամարգործիք

Բոկոտն- ոտաբոբիկ

Գտիրհատվածներ (արտահայտություններ, նախադասություններ), որոնք կօգնեն քեզ բնութագրել`          

  1. ծերունուն

Ծերունիննիհարէրուհյուծվածծոծրակնակոսվածէրխորկնճիռներովիսկայտերըծածկվածէինմաշկայինանվնասքաղցկեղիթուխբծերովորառաջենբերումարևադարձայինծովիհարթությանմեջարտացոլվածարևիճառագայթները։Այդբծերըայտերիվրայովիջնում֊հասնումէինվզինձեռքերիվրաերևումէինխորսպիներորպարաննէրառաջացրելխոշորձուկհանելուժամանակ։Բայցնորսպիներչկայինեղածներըհինէին՝վաղուցանջուրանապատիճաքերինման։

Հինէրնրաամենինչըբացիաչքերիցիսկաչքերիգույնընմանէրծովինաննկունմարդուուրախաչքերէինդրանք։

  • տղային

ՏղանշատնրբանկատևբարիէրՆամտածումէրծերունումասինևփորձումէրամենկերպօգնելնրան:

Ինչպեսեսհասկանումայսարտահայտությունները.

Բայց գիտեր, որ հեզությունը եկել է և իր հետ ո՛չ ամոթ է բերել, ո՛չ էլ մարդկային արժանապատվության կորուստ։

Սկզբում պարտք ես խնդրում, հետո էլ ողորմություն ես խնդրում…

Իսկ դու համաձա՞յն ես  այս մտքերի հետ. ինչու՞:Այո ես համաձայն եմ որովհետև մեկ մեկ մարդիկ ամաչում են իրարաից հարցնել այդպիսի բաներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s