Գերմանիա

  1. Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

ԳերմանիայիաշխարհագրագրականդիրքիառանձնահատկություննայնէորնագտնվումէԵվրոպայիմեջտեղումայսինքն՝Եվրոպայի “սրտում

  • Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գերմանիայիբնականռեսուրսներիպաշարներըմեծչենթեևաչքիենընկնումբազմազանությամբ։Երկրիհյուսիսայինշրջանում՝ՀյուսիսԳերմանիագերմանականդաշտավայրնէորիծովափնյամասըզբաղեցնումենմարշերը։Մարշերիտղմայինբերրիհողերըհյութալիմարգագետիններընպաստավորենինտենսիվբուսաբուծությանևբարձրմթերատուանասնապահությանզարգացմանհամար։

  • Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:

ՖրանսիանշատզարգացածէունիերկարձգվողավազելողափերՖրանսիայիմոտ 25 %-ըկազմումենանտառներՖրանսիանունիշատռեսուրսներԱյնտեղկանշատտեսարժանվայրերևգեղեցիկայգիներԱյնտեղարդյունաբերությունըզարգացածէ 18,3 %, գյուսատնտեսությունը 1,9 %, իսկծառայությունները 79,8 %: ԴանշանակումէորՖրանսիանշատէներմուծումորովհետևայնտեղգյուսանժտնտեսությունըշատքիչէզարգացածԻսկծառայությանտոկոսներիննայելովկարողեմասելորՖրանսիայումկանշատբանկերևաշխատանքիվայրերորոնքծառայությունենմատուցում:

  • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s