Ծերունին ու ծովը (Գլուխ Բ (մինչև՝վերջ))

Բառայինաշխատանք 

Պրկել-լարել, ձգել

Անխոնջություն-տքնաջանություն

Զառամած-ծերացած

Կռթնել-թիկնել, հենվել

Աչքակապություն-խաբեբաություն

Անողորկ-խորդուբորդ

Երախ-բերան

Տնտղել-զննել

Լերդանալ-թանձրանալ

Կզակ-ծնոտ

Հանդիպակաց- դիմացը գտնվող

Ընդարմանալ-անզգայանալ

Կարկամել-կծկել

Շեղբ-սայր

Անհողդողդ-անսասան

Տոկալ-դիմանալ

Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:

Նա քնքուշ սեր էր տածում թռչող ձկների նկատմամբ, դրանք նրա լավագույն բարեկամներն էին այդտեղ՝ օվկիանոսում։

Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը:

Ծերունինինքնինշատնպատակասլացուպայքարողմարդէրսակայննակարողէրհեշտտանելիրպարտություննուանհաջողությունըերբհասկանումէրորդիմացիննավելիուժեղէիրպայքարովևիրոքհաղթանակիարժանիէ։Եսնունպեսծերունունմանեմքանիորերբմտքիսմիբանեմդնումանպայմանպիտիանեմսակայնպայքարներիժամանակինչքանէլպայքարեմեթեդիմացինսհաղթումէևլինումէարժանիայդհաղթանակինեսշատեմուրախանում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s