Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Անօրգանական նյութերի դասակարգումըՆյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբէ խիստ որոշակի հատկություններով,կառուցվածքով,զանգվածով օժտված:Նյութերը բաժանվում են`պարզ և բարդի:Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:Բարդ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է:Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչմետաղների:Մետաղները, բացի սնդիկից պինդ են,պլաստիկ են,ունեն մետաղցական փայլ,ունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,արըաքին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար կորցնում են էլեկտրոնները առաջացնելով դրական իոններ:Ոչմետաղները,եթե պինդ են փխրուն են,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են,չունեն փայլ,չունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,չունեն մետաղական փայլ,վերջին շերտում ունեն չորսից շատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ընդունում են էլեկտրոններ առաջացնելով բացասական իոններ:Բարդ նյութերը բաժանվում են`օքսիդների,թթոիների,հիմքերի և աղերի:Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է:Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:Աղեր են կաչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազվված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդից:Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կաղմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօսո խմբերից:Թթուները`HCl-աղաթթու-քլորիդHNO3-ազատակսն թթու,նիտրատH2SO4-ծծմբական թթու,սուլֆատH2CO3-ածխաթթու,կարբոնատH2SiO3-սիլիկաթթու,սիլիկատH3PO4-ֆոսֆորական թթու,ֆոսֆատԼրացուցիչ առաջադրանքներ1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

ՄետաղներՈչմետաղներՕքսիդԹթուՀիմքԱղ


2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`Կալիումի կարբոնատՄագնեզիումի ֆոսֆատԱլյումինի սուլֆատԲարիումի սիլիկատԵրկաթի(ii) ֆոսֆատԵրկաթի (iii)սուլֆատՑինկի քլորիդԿալցիումի ֆոսֆատՄագնեզիումի նիտրատ3.Լրացրեք բաց թողնված բառերըՕքսիներ են կոչվում այն  ……   նյութերի,որոնք կազմված են  …….  տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը      է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` ……   :Թթուները այն  ……   նյութերն են,որոնք կազմված են …..  ատոմներից և …..:Հիմքեր են կոչվում այն …..նյութերը,որոնք կազմված են……..և…….խմբերից:4.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:
5.Հաշվել  մեկ ացխածնի (IV)օքսիդի,ծծմբական  թթվի,ալյումինիումի հիդրօքսիդի,մագնեզիումի նիտրատի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s