Հոկտեմբեր/կրկնություն

դաս — 1.  7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և նյութ: Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական:

Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

Ֆիզիկական մարմինը ունի զանգված՝  n, կգ, գ  և ծավալ՝ հ ՝ մլ, լ, 

Բոլոր ֆիզիկական մարմինները կազմված են նյութերից: Նյութը փոքրագույն մասնիկները կարող է լինել՝ ատոմ, մոլեկուլ, իոն փոխազդեցության արդյունքն է իրեն բնորոշ բաղադրության կառուցվածքով  հատկություններով զանգվածով և ծավալով:

Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն  նյութ  է  հայտնի մարդկությանը

30 մլն                                                                                                              

Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

Նյութերը լինում են պարզ և բարդ: Բարդերը լի նում են անօրգանական և օրգանական: Պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներ իսկ բարդը երբ 2 կամ ավելի տեսակի ատոմներ կան

Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Նյութը օժտված է ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական հատկություններով։ Ֆիզիկական հատկություններն են նյութի ագրեգատային վիճակը, գույնը, հոտը, համը, լուծելիությունը ջրում, պլաստիկությունը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը և էլեկտրահաղորդականությունը և այլն: Նյութի քիմիական հատկությունները, դա նյութի փոխազդեցությունն է այլ նյութերի հետ և նոր նյութերի առաջացումը: Նյութի ֆիզիոլոգիական հատկություններն են այդ նյութի ազդեցութությունը կենդանի օրգանիզմների վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s