Ինքնաստուգում․ Էլեկտրական երևույթներ․

1. Մորթով շփված կաուչուկը էլեկտրականանում է․
ա) դրական
բ) բացասական

2. Եթե լիցքավորված մարմինը ձգվում է դեպի մետաքսով շփված ապակե ձողը, ապա այն լիցքավորված է․
ա) դրական լիցքով
բ) բացասական լիցքով

3. նույնատիպ լիցքեր 3. երրորդ
4. տարանուն լիցքեր 2. երկրորդ
5. լիցքավորված չեն 1. առաջին

6. Ա էլեկտրացույցը լիցքվորված է, իսկ Բ էլեկտրացույցը՝ ոչ։ Ինչպիսի՝ ապակե, էբոնիտե, պղնձե թե՞ պլաստմասե ձողով պետք է միացնել էլեկտրացույցերը, որպեսզի երկուսն էլ լինեն լիցքավորված․
3. պղնձե

7. Ա լիցքավորված գունդը ինչպիսի՞ ուժերով է ազդում Բ և Գ գնդիկների վրա։ Բ և Գ գնդիկներ ունեն հավասար լիցքեր, իսկ l1<l2
3. Գ-ի վրա ավելի մեծ ուժով․

8. Թվարած մարմիններից որո՞նք են լիցքավորված․

1. էլէկտրոնը 3. բացասական
2. պրոտոնը 2. դրական
3. նեյտրոնը 1. լիցք չունի

9. Պրոտոնը զանգված ․․․ նեյտրոնի զանգվածից։
է․ մի քիչ փոքր է

10.Պրոտոնը զանգված ․․․ էլեկտրոնիի զանգվածից։
2. 1840 անգամ մեծ է

11. Ո՞րն է տվյալ քիմիական տարրի գլխավոր բնութագիրը․
4. միջուկում պրոտոնների թիվը․

12. Ինչպիսի լիցքով է լիցքավորված հելիումի ատումը, եթե, n=2, e=1, qp=2
1. լիցքավորված է դրական

13. Ուրանի ատոմը պարունակում է 92 պրոտոն և 91 էլեկտրոն․ լիցքավորվա՞ծ է ատոմը․
1. դրական լիցքով

14. Ազոտի ատոմի միջուկում կա 14 մասնիկ։ Նրանցից 7-ը պրոտոն է։ Քանի՞ նեյտրոն կա միջուկում։ Քանի՞ էլեկտրոն ունի էլեկտրաչեզոք ազոտի ատոմը։
n=7 e=7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s