Բառագիտություն֊բառակազմություն


կարկուտ ծանրոց կարկտաբեր


ճարպագունդ շղթայազերծ գնդասեղ


արևմուտք մտաբերել արևազօծ


խնկածաղիկ ասեղնագործ ծաղկաշղթա


մարդկային օծանելիք ծանրակշիռ


գերակշռել հրաշամանուկ մանկամարդաչալուրջ ելնել թուլամորթ


շքահանդես վեհապանծ լրջմիտ


իջվածք բարի բարեկարգ


կարգավորում բեռ վեհաշուք


մորթազերծ մտավորական ելևեջ


կրավորական թույլ բեռնակիր


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s