Հարավային Ամերիկա և ՀՀ: Սեռատարիքային բուրգեր

Ես ընտրել եմ բավականինիրարից տարբեր սեռատարիքային բուրգեր ունեցող երկրներ: Այստեղ կարող եք տեսնել, որ Ամերիկայում փոքր տարիքայինները ժամանակի ընդացքում սկսել է նվազել և ապագայում նույնպես կշարհունակի նվազել: Հյաաստանում պատկերը նման է, ինչպես նաև շատ ալյ երկրներում,՝ ՀՀ ծնելիությունը և փոքր տարիքայինները ժամանակի ընդացքում սկսել է նվազել և ապագայում նույնպես կշարհունակի նվազել, ինչը վկայում է երկրի զարգանալու մասին: Ամերիկայում գերակշռում են 30-34 տարիքայինները, իսկ Հայաստանում 20-24 և 25-29 տարիքայինները: Հայաստանում միջին տարիքը բավական ցածր է Ամերիկայի համեմատ:

2090 թվականին 2 երկրների սեռատարիքային բուրգերնը իրար, ոչ շատ բայց նման են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s