Դաս 4

Ոչ է պիտոյ բժիշկ կարողաց` այլ հիւանդաց: Կարդա այսպես. պիտոյ – պիտո Բառարան ոչ է պիտոյ – պետք չէ կարողաց – ուժ ունեցողներին, … More

Դաս 3

Ամենայն ծառ որ ոչ առնիցէ զպտուղ բարի, հատանի եւ ի հուր արկանի: Բառարան ամենայն – ամեն, ամեն մի ոչ առնիցէ – չտա, … More

Դաս 2

Իւրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի: Կարդա այսպես. իւրաքանչիւր – յուրաքանչյուր ի պտղոյ – ի պտղո  իւրմէ – յուրմե Բառարան իպտղոյիւրմէ – իր պտղից … More

Դաս 1

Մի՛տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի՛ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց: Կարդա այսպես. զսրբութիւն – ըզսրբություն զմարգարիտս – ըզմարգարիտս Բառարան մի՛ տայք – մի՛ … More