Жизнь без телефона

Однажды Ани вышла на прогулку. Ей было семнадцать лет, блондинка, голубоглазая. У Ани было много подруг, они были звездами социальных … More

Առաջին կիսամյակի ամփոփում

Դաս 1  ()Կենդանի օրգանիզմի բաղադրություն, օրգանական, անօրգանական նյութեր, հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներ, դրնաց կառուցվածքը՝առաջնային, երկրորդային, երրորդային, չորրորդային կառուցվածք,բնափոխում, ֆունկցիան:Ածխաջրեր, ճարպեր դրանց կառուցվածքը:Լրացուցիչ աշխատանքԲերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառները, ինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվում, պատրաստել ուսումնական նյութ: Դաս 2()Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաները, գենետիկական կոդԼրացուցիչ աշխատանքԹարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր: Դաս3 ()Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը, ֆունկցիան, Գենետիկական կոդ,:Լրացուցիչ աշխատանքՈրո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիաները, պատրաստել ուսումնական նյութ: Դաս 4․ (26.10-30.10)Ցիտոպլազմա, բջջի հիմնական օրգանոիդները, 2 ,Լրացուցիչ աշխատանքԿրկնում եք նաև նախորդ թեմաները, թարգմանում, նյութ պատրաստում։ Դաս 5() Սպիտակուցների սինեթեզ՝ տրանսկրիպցիա    և  տրանսլյացիա:Լրացուցիչ աշխատանքԹարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր։ Դաս 6()Կյանքի … More

Ամփոփիչ թեստ

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը:  4 անգամ … More

Դաս 11

Օրգանիզմների անհատական զարգացման սաղմնային շրջանն ավարտվում է ձևավորված սաղմի ծնվելով, հետագա շրջանը հետսաղմնայինն է։ Սաղմնային շրջանն անցկացրած նորածին կենդանին, մայրական օրգանիզմից անջատվելով կամ ձվից դուրս գալով, … More

Դաս 10

Մեյոզ կամ բջջի ռեդուկցիոն բաժանում,  էուկարիոտ  բջիջների՝ կենդանիների  բույսերի  և սնկերի  սեռական բազմացում  ժամանակ իրականացող բաժանման հատուկ եղանակ։ Մեյոզով կիսվող բջիջներում քրոմոսոմային հավաքակազմ  քանակը կրճատվում … More

Դաս 9

Բջջի բաժամումը՝ միթոզ, քրոմոսոմի կառուցվածքը: Կորիզակիսում, կարիոկենեզ կամ միտոզ, բջջի բաժանում, որի դեպքում կորիզում և ցիտոպլազմայում տեղի են ունենում մի շարք … More

Դաս 8

Ցիտոպլազման իր բաղադրամասերի՝ (Օրգանոիդների) հետ, կենդանի վանդակում։(1) Կորիզակ(2) Բջջակորիզ(3) Ռիբոսոմ(4) Ներառուկ(5) ԱնհարթԷնդոպլազմային ցանց (6) Գոլջիի ապարատ(7) Բջջակմախք(8) Հարթ Էնդոպլազմային ցանց(9) Միտոքոնդրիումներ(10) Վակուոլ(11) Ցիտոպլազմա(12) Լիզոսոմ(13) Ցենտրիոլ և Ցենտրոսոմա Օրգանոիդներ կամ օրգանելներ(լատ՝ organella,հունարեն ՝ opvavov — գործարան, օրգան բառի նվազականը) կոչվում են ցիտեպւլիզային  մասնագիտացված մասերը, որոնք … More

Դաս 7

Նախակորիզավորներ կառուցվածքը և առանձնահատկությունները՝էջ32_34։Էներգետիկ փոխանակություն։Գլիկոլիզ,Ավտոտրոֆ, հետերետրֆ օրգանիզմներ։Ֆոտոսինթեզ, 1 Քեմոսինթեզ։ Սպիտակուցի սինթեզ-ը տեղի է ունենում 2-փուլով տրանսկրիպցիայի և տրանսլիացիայի միջոցով։Սինթեզը սկսվում է տրանկրիպցիայով, որը ԴՆԹ-ի գենոմի ինֆորմացիաի ինֆրոմացիոն ՌՆԹ-ի արտագրելու պրոցեսն … More

Դաս 6

Կյանքի ոչ բջջային ձևեր՝վիրուսներ, կառուցվածքը, կենսագործնեությունը։ Ընտրել որևէ վիրուսային հիվանդություն նկարագրել ախտանիշները, վարակման աղբյուրները, բուժման մեթոդները։ Ինչու են վիրուսները համարվում … More

Դաս 5

ՏրանսկրիպցիաՏրանսկրիպցիան գենային էքսպրեսիայի առաջին քայլն է, երբ ԴՆԹ-ի որոշակի հատված պատճենվում է որպես ՌՆԹ (ի-ՌՆԹ)։ՌՆԹ-ն (ռիբոնուկլեինաթթու) և ԴՆԹ-ն (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) նուկլեինաթթուներ … More