Գործնական քերականություն

Առաջադրանք 1. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ: Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, … More