homework

NEF Student’s Book slide 143, 1 C/a,b
NEF Student’s Book slide 157 Illness and Treatment

cough հազ
ache ցավ
rash ցան
blister բշտիկ
to sneeze փռշտալ
to bleed արյունահոսել
to be swollen ուռած լինել
to be unconscious անգիտկից լինել
to have a sore throat կորորդի ցավ ունենալ

to have diarrhea փորլուծություն ունենալ
to feel dizzy գլխապտույտ ունենալ
to have nausea սրտխառնոց ունենալ
to faint ուշաթափվել
to have a stroke ինսուլտ ստանալ
to have food poisoning սննդային թունավորում ունենալ
to be twisted/ sprained ոլորվել/ ոլորել
to have a bruise կապտուկ ունենալ
injection ներարկում
stitches կարեր

NEF Student’s Book slide 143, 1 C/a,b

1C/a

 1. She’s been living here for years
 2. Your boss has phoned three times this morning
 3. This kids are exhausted because they’ve been playing outside all day
 4. He hasn’t seen James Bond film yet.
 5. I’ve never met his wife. Have you?
 6. We’ve been studying English all our lives.
 7. I’ve been tidying the garage all afternoon. I’ve nearly finished.
 8. He’ll be here soon. He’s just left work.
 9. How long have you been having your car?
 10. Oh no! Someone has broken the window.

1C/b

 1. We’ve known Jack and Ann for years.
 2. You look hot. Have you been running?
 3. Rose hasn’t done her homework so she can’t go out.
 4. Did you know they’d moved? They live in Torquay now.
 5. How long Daisy and Adam have been going out together? Five months?
 6. haven’t had time to cook dinner. Shall we get a pizza?
 7. We’ve been walking for hours. I think we’re lost
 8. Have you eaten my chocolates? There are only a few left!
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s