Սեպտեմբերի 23-29

Առաջադրանք 2. Դասարանական «Զինված պայքարը Սյունիքում»/էջ 20, պատասխանել հարցերի/ Տանը Համեմատել զինված պայքարը Արցախում և Սյունիքում/ մեկ էջի սահմանում/սկիզբը, ընթացքը, … More

Սեպտեմբերի 16-22, առաջադրանք

Համաշխարհային պատմություն- Նոր դարեր Արդյունաբերական հասարակության երկու շրջափուլերը Նկարագրեք արդյունաբերական  հասարակության շրջափուլերը, համեմատիր դրանք: Առաջին շրջափուլ -XVII դարից մինչև XIX … More

Համաշխարհային պատմություն. 16.09-22.09

Առաջադրանք 2 Դասարանական Արդյունաբերական զարգացման հետևանքով ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան հասարակական կյանքում:  Արդյունաբերականզարգացմանհետևանքովփոփոխություններշատեղան: Զարգացաներկրները, երկրներումվերացանդասայինսահմանափակումները, այսինքնայլևսչէինբաժանումդասերի: Շատէիավելացելաշխատանքիվայրերըևմարդիկանընդհատաշխատումէին: Ինչը նպաստեց քաղաքների աճին և զարգացմանը: Քաղաքներիաճինևզարգացմանընպաստեցինգյուտերը, քանիորտարբերտեխնիկաներիշնորհիվկյանքնավելիէրհեշտացել: Գյուղումգերբնակչությունէր: Գյուղատնտեսությունըզարգացելէր, քանիորավելիհեշտէրդարձելաշխատել: Բազմաթիվաշխատատեղերէինբացվել, որտեղմարդիկկարողէինաշխատել: Այդպեսզարգացավևաճեցքաղաքըևբնակչությունը: Արդյունաբերական … More

Նախագծային շաբաթ; Նամակ

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը իր որդու ուսուցչին Աբրահամ Լինքոլը փորձում էր իր որդուն հասկացնել, որ կյանքը այդքան հեշտ բան չէ։ Որ … More