Մեծ Բրիտանիա

Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը: ՄեծԲրիտանյանունիշատհարմարաշխարհակրագանդիրք: ՄայրցամաքիցբաժանվումէհյուսիսայինծովովԼաՄանշևՊաԴեԿալենեղոցներով: Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: … More

Գերմանիա

Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները: Գերմանիայիաշխարհագրագրականդիրքիառանձնահատկություննայնէ, որնագտնվումէԵվրոպայիմեջտեղում, այսինքն՝Եվրոպայի “սրտում” Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները: Գերմանիայիբնականռեսուրսներիպաշարներըմեծչեն, թեևաչքիենընկնումբազմազանությամբ։Երկրիհյուսիսայինշրջանում՝Հյուսիս–Գերմանիագերմանականդաշտավայրնէ, որիծովափնյամասըզբաղեցնումենմարշերը։Մարշերիտղմայինբերրիհողերը, հյութալիմարգագետիններընպաստավորենինտենսիվբուսաբուծությանևբարձրմթերատուանասնապահությանզարգացմանհամար։ Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում: … More

Ֆրանսիա և Գերմանիա

                                            (Տարբերություններ) Գերմանիան հիանալի տեղ է, և ֆրանսիացիները համաձայն են. «Ֆրանսիայում Աստծո պես ապրելը» այն է, ինչ ասում են գերմանացիները, … More