Դաս 1

Մի՛տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի՛ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց: Կարդա այսպես. զսրբութիւն – ըզսրբություն զմարգարիտս – ըզմարգարիտս Բառարան մի՛ տայք – մի՛ … More