Antónimos

Bonito (գեղեցիկ) — feo (տգեղ)

Duro (դժվար) — blando (հեշտ)

Bueno (լավ) — malo (վատ)

Lento (դանդաղ) — rápido (արագ)

Alto (բարձրահասակ) — bajo (ցածրահասակ)

Fuerte (ուժեղ) — débil (թույլ)

Alegre (երջանիկ) — triste (տխուր)

Corto (կարճ) — largo (երկար)

Barato (էժան) — caro (թանկ)

Difícil (դժվար) — fácil (հեշտ)

Caliente (տաք) — frío (ցուրտ)

Gordo (գեր) — delgado (նիհար)

Viejo (հին) — nuevo (նոր)

Rico (հարուստ) — pobre (աղքատ)

Grande (մեծ) — pequeño (փոքր)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s