Creativity and Innovation

A. Get your legs moving

In a recent experiment, scientists gave the same task to a group of people who stayed sitting down and to a group who went for a stroll outside. What they found supports what many people believe, that getting out and about is very good for creativity. In fact, 100 per cent of the group that went for a walk produced better quality ideas and produced them more quickly. The researchers then compared a group walking on a treadmill inside with those stretching their legs outside and found that while being outside was good for creativity, even walking on a treadmill helped, which suggests that it is the movement which is most important.

Վերջերս անցկացված գիտափորձում գիտնականները նույն խնդիրն են տվել մի խումբ մարդկանց, մի մասը մնացել են նստած, եւ մի մասը, դուրս է եկել փողոցում զբոսանքի: Այն, ինչ նրանք հայտնաբերել են, հաստատում է, որ շատ մարդիկ կարծում են, որ փողոց դուրս գալը շատ օգտակար է ստեղծագործության համար. Փաստորեն, խմբի 100 տոկոսը, որը դուրս է եկել զբոսանքի, ավելի որակյալ գաղափարներ է հորինել եւ դրանք ավելի արագ կյանքի կոչել: Այնուհետեւ հետազոտողները համեմատեցին մի խումբ, որը քայլում էր վազքուղու ներսում, փողոցում ոտքերը մարզող խմբի հետ եւ հայտնաբերեցին, որ փողոցում գտնվելիը ստեղծագործելու համար օգտակար է, նույնիսկ վազքի ուղու վրա քայլելը օգնում է, ինչը խոսում է այն մասին, որ այս շարժումը առավել կարեւոր է:

B. Daydream

Your teacher may tell you off for staring out of the window at nothing, but having a wandering mind may be a sign of intelligence and creativity, according to a new study. The scientists recorded brain activity while people lay still, but not asleep, and concluded that daydreaming can help people become better problem-solvers. However, if you’re simply not paying attention when you should be, that clearly isn’t beneficial.

Ձեր ուսուցիչը կարող է պատժել ձեզ այն բանի համար, որ նայում եք պատուհանից դուրս ոչնչի, սակայն, նոր հետազոտության համաձայն ՝ թափառող միտքը կարող է լինել նշան ինտելեկտի և ստեղծագործական ունակությունների. Գիտնականները արձանագրել են ուղեղի ակտիվությունը, երբ մարդիկ մնում էին անշարժ, բայց չէին քնում, եկել են այն եզրակացության, որ երազանքները կարող են օգնել մարդկանց ավելի լավ լուծել խնդիրները: Սակայն, եթե դուք պարզապես ուշադրություն չեք դարձնում, երբ պետք է, դա ակնհայտորեն օգուտ չէ։

C. Think outside the box

Be willing to challenge things that you have always done. A group of Japanese watermelon farmers had an issue with the way that watermelons were difficult to pack and store. Their round shape meant that they took up a lot of space, making their transport more expensive. But why do watermelons actually need to be round? thought the farmers. They began growing the fruit in square glass boxes, thus creating square watermelons. They just needed to think differently to find the perfect solution.

Պատրաստ եղեք մարտահրավեր նետել, այն ամենին ինչը միշտ արել եք. Ձմերուկ աճեցնող ճապոնացի ֆերմերների խումբը բախվել է ձմերուկների փաթեթավորման բարդության եւ պահպանման խնդրին: Նրանց կլոր ձեւը նշանակում էր, որ նրանք շատ տեղ էին զբաղեցնում, ինչը նրանց տրանսպորտն ավելի թանկ էր դարձնում: Բայց ինչու ձմերուկ, ըստ էության, պետք է լինի կլոր. մտածում էին ֆերմերները։ Նրանք սկսել են միրգ աճեցնել քառակուսի ապակե արկղերում ՝ այդպիսով ստեղծելով քառակուսի ձմերուկներ ։ Նրանց պարզապես պետք էև մտածել այլ կերպ գտնելու համար կատարյալ լուծում.

D. Have a good laugh

Believe it or not, more than one research study has shown that people who watch a comedy film are much better afterwards at coming up with a creative solution to a problem than those who watched a horror film. It appears that having a chuckle makes us feel more relaxed, which helps the creative process. It is very difficult to be creative when you’re stressed, because the mind is too focused on survival.

Դուք չեք հավատա, բայց ոչ մի ուսումնասիրություն ցույց տվեց, որ մարդիկ, ովքեր դիտում են կատակերգական ֆիլմ, դրանից հետո շատ ավելի լավ են մտածում ստեղծագործական խնդրի լուծման մասին, քան նրանք, ովքեր դիտում էին սարսափ ֆիլմ: Թվում է, թե ծիծաղը ստիպում է մեզ հանգստանալ, ինչն օգնում է ստեղծագործական գործընթացին: Երբ դուք սթրեսի մեջ եք, շատ դժվար է ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել, քանի որ միտքը շատ կենտրոնացած է գոյատեևման վրա:

E. Noise


You might imagine that you will be at your most creative if you are able to work in complete silence, but you’d be wrong. Research shows that for most creative tasks, a low level of noise, like the chatter that you get in a café, is best. Complete silence is good when you need to focus on a difficult task, but when you want to come up with ideas, try a little hubbub.

Դուք կարող եք պատկերացնել, որ կարող եք ցույց տալ ձեր ստեղծագործական ունակությունները, եթե աշխատեք լիակատար լռությունում, բայց դուք սխալվում եք։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ստեղծագործական խնդիրների մեծամասնության համար ավելի լավ է օգտագործել աղմուկի ցածր մակարդակ, օրինակ ՝ սրճարանների ցածր խոսակցություները։ Ամբողջական լռությունը լավ է, երբ դուք պետք է կենտրոնանաք բարդ խնդրի վրա, Բայց երբ ցանկանում եք գաղափարներ հորինել, փորձեք մի քիչ շշնջալ:

Questions:

What is creativity?

Do you consider yourself to be a creative person? Why? Why not?

For me creativity is our own passion. Creativity is our originality about something. Yes, I consider myself to be creative because every person is creative and has it’s own passion and originality.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s