Classwork

Choose the present perfect or past simple: 1. I have never been (never / go) to Vienna .2. My great great grandfather had (have) five … More

Համո Սահյան

Սահյանի բանաստեղծությունները ընթերցելիս մեծ ցանկություն է առաջանում էլ ավելի լավ ճանաչել Սահյանին:Համո Սահյանը (Հմայակ Սահակի Գրիգորյան) ծնվել է 1914 թվականի ապրիլի … More

Բարդ նախադասության Ստորադասական շախկապներ Որ, թե, թե որ, եթե, որպեսզի, որովհետև, թեև, թեկուզ, թեպետ, թեպետև, մինչ, մինչև, մինչև որ, մինչդեռ, … More